Hafan

Mae’r Drenewydd, ym Mhowys, yn dref farchnad fach nodweddiadol, yn ganolfan drefol mewn lleoliad gwledig, sy’n gyffredin i sawl rhan o’r Deyrnas Unedig ac Ewrop. Yn yr un modd â’r holl drefi eraill hyn, mae’r Drenewydd yn hollol unigryw, gyda’i hanes ei hun, ei chymysgedd ei hun o bobl a busnesau ac adeiladau, a’i phroblemau a’i chyfleoedd ei hun ar gyfer y dyfodol mewn byd sy’n cyflym newid. Fel y rhan fwyaf o drefi gwledig, mae wedi’i hintegreiddio i mewn i rwydweithiau masnach a diwylliant rhyngwladol ers amser hir iawn. Mae wedi gweld hynt a helyn ac mae wedi gorfod ailgreu ei hun yn barhaus wrth i farchnadoedd ac agweddau cymdeithasol newid.

Mae Adran Ddaearyddiaeth Prifysgol Aberystwyth yn arwain prosiect ymchwil rhyngwladol sy’n edrych ar sut mae lleoedd gwledig yn newid mewn ymateb i ddigwyddiadau byd-eang a phrosesau byd-eang, a sut mae pobl mewn gwahanol leoedd yn rhyngweithio’n fwyfwy gyda’i gilydd mewn byd lle nad yw pellter fel petai’n bwysig. Mae’r prosiect mwy o faint (GLOBAL-RURAL) yn edrych ar leoedd mor bell i ffwrdd â dwyrain Awstralia, Brasil, Iwerddon, Tsieina a Mali.

Ond mae ein prosiect Elfennau’r Drenewydd yn ymgais i ddeall sut mae rhai o’r prosesau byd-eang hyn yn effeithio ar y Drenewydd trwy ei fasnach, cyfathrebiadau, diwylliant, cyfryngau, sgiliau ac arbenigedd, pobl a gwleidyddiaeth. Mewn sawl ffordd, rydym yn ceisio rhoi llun at ei gilydd o’r Drenewydd fel y mae heddiw a sut mae wedi newid dros yr hanner can mlynedd diwethaf.

Ymgais yw Elfennau’r Drenewydd i wneud ymchwil sy’n helpu cefnogi’r dref wrth iddi ymateb i newidiadau sydd eto i’w digwydd a chynllunio ar eu cyfer. Trwy ddewis y Drenewydd ar gyfer astudiaeth fanylach, gallwn edrych hefyd ar sut mae globaleiddio yn effeithio ar fywydau pobl pob dydd. Dyma nod prosiect ehangach Global-Rural, sef ceisio deall yn well sut yn union y mae globaleiddio’n gweithredu ar y tir, mewn mannau penodol, a pham y mae rhai mannau a chymunedau gwledig i weld yn gwneud yn well nag eraill wrth addasu i’r newidiadau a ddaw yn ei sgil. 

Mae llawer o wahanol themâu a fydd yn cael eu harchwilio trwy’r ymchwil. Bydd manylion gwahanol brosiectau ymchwil, canfyddiadau ymchwil ac adnoddau i’w harchwilio ac i ddod i wybod mwy am y dref yn cael eu darparu yma.

Map Stori

Map Stori

Ein Prosiectau

Mae Elfennau’r Drenewydd yn cynnwys ystod eang o ymchwiliadau i’r ffyrdd y mae’r Drenewydd wedi’i chysylltu â rhannau eraill o’r byd. Mae rhai o’r materion hyn yn cael eu harchwilio trwy nifer fawr o gyfweliadau manwl gyda thrawstoriad o drigolion o bob oedran a chefndir o’r Drenewydd. Archwilir themâu eraill trwy weithio gyda grwpiau mwy lleol eu ffocws, er enghraifft ysgolion y Drenewydd ac mae eraill yn cynnwys cyfarfodydd a chasglu gwybodaeth.

Gweld mwy

Cyflwyno Eich Storïau

Tell us your story.

Send us your pictures, memories and thoughts about the town and how it has changed or will change in the future. Or get in touch if you would be willing to be interviewed for Assembling Newtown.

Gweld mwy

Prosiectau

Hanes

Digwyddiadau